بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:روزه
موضوع فرعي:روزه در صدر اسلام
سؤال:آيا روزه در صدر اسلام همين گونه بوده است؟

جواب:

از روايات اسلامي چنين استفاده مي شود كه در آغاز نزول حكم روزه مسلمانان تنها حق داشتند قبل از خواب شبانه غذا بخورند و چنانچه كسي در شب بخواب مي رفت سپس بيدار مي شد خوردن و آشاميدن براو حرام بود و نيز در آن آميزش با همسران در روز و شب ماه رمضان مطلقاً تحريم شده بود.
و چنانكه از برخي احاديث استفاده مي شود يكي از ياران پيامبر((صلي الله عليه وآله)) به نام مطعم بن جبير كه مرد ضعيفي بود با اين حال روزه مي داشت هنگام افطار وارد خانه شد همسرش رفت براي افطار او غذا حاضر كند به خاطر خستگي خواب او را ربود وقتي بيدار شد گفت من ديگر حق افطار ندارم با همان حال شب را خوابيد و صبح در حالي كه روزه دار بود براي حفر خندق (در آستانه جنگ احزاب) در اطراف مدينه حاضر شد. در اثناء تلاش و كوشش به واسطه ضعف و گرسنگي مفرط بيهوش شد پيامبر بالاي سرش آمد و از مشاهده حال او متأثر شد و نيز جمعي از جوانان مسلمان كه قدرت كنترل خويشتن را نداشتند شبهاي ماه رمضان با همسران خود آميزش مي نمودند در اين هنگام آيه نازل شد و به مسلمانان اجازه داد كه در تمام طول شب مي توانند غذا بخورند و با همسران خود آميزش جنسي داشته باشند.
 
( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ166ـ