بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:نماز و روزه
موضوع فرعي:حكم كسيكه نماز و روزه خود را ترك كرده
سؤال:حكم كسي كه نماز و روزه ي خود را ترك كرده چيست؟

جواب:

شخصي كه به جا آورد نمازها و روزه هاي وي ترك شده، بايد قضاي آن ها را به جا آورد و براي روزه هايي كه عمداً و بدون عذر ترك گرديده، در صورتي كه نمي دانست كه چه چيزهايي روزه را باطل مي كند، به نظر برخي از مراجع تقليد كفّاره بر او واجب نيست. در اين مورد لازم است هر كسي به رساله مرجع تقليد خود مراجعه نمايد.
 
( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ206ـ