بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:روزه هاي قضا
موضوع فرعي:ناراحتي مادر از روزه هاي قضا
سؤال:اگر مادر از گرفتن روزه قضاي ناراحت مي شود چه بايد كرد؟

جواب:

اگر روزه به صورت مشخص بر انسان واجب است(مانند روزه قضايي كه وقت آن تنگ شده و زمان فرا رسيدن ماه رمضان دوم فرا رسيده است،) نبايد به ناراحتي مادر در صورت وجود شرايط اعتنا كرد، در غير اين صورت نبايد موجب آزار دين مادر شد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ3ـ