بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:خداوند و توبه آدمي
موضوع فرعي:معناي توبه پذير بودن خداوند
سؤال:اگر خداوند توبه پذير است، چرا روزه فاجر، گنهكار، شرابخوار و قمار باز پذيرفته نيست؟

جواب:

معناي توبه پذير بودن خداوند اين است كه اگر بندگان از گناهان خويش توبه كنند، توبه آنان را مي پذيرد و هر گناهكاري كه توبه نكند، خداوند عمل او را قبول نمي كند هر چند عباداتي كه چنين فردي انجام داده اگر با شرايط باشد، تكليف خود را ادا كرده است، امّا درجه كامل را نخواهد داشت.
پس توبه نمودن و در عين حال تركيب اطاعت و معصيّت مثل مثالي است كه پيامبر اكرم((صلي الله عليه وآله)) فرموده اند: اخلاق بد فاسد مي كند عمل را، چنانكه سركه خراب مي نمايد عسل را.
 
( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ7ـ