بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:جامعة الزهراء
موضوع اصلي:اخلاق
موضوع فرعي:راههاي شناخت خدا
سؤال:خواهري هستم 30 ساله ديپلم ادبيات كه همسرم معلم ابتدايي است.
از دوران راهنمايي كه دوران جنگ ايران و عراق هم بود تحت تأثير صحبتهاي مربيان خود قرار گرفتم و كم كم بهعبادت علاقهمند شدم، از غيبت و گناهان دوري ميكردم، از نيمه شعبان تا آخر رمضان روزه ميگرفتم، از نماز شبلذت ميبردم و مُصر به شركت در مجالس دعا از جمله كميل، ندبه، توسل و روضه و ... بودم. حالت معنوي خوبيداشتم و اگر ساعتها عبادت ميكردم خسته نميشدم.
اما متأسفانه از طرف خانواده مورد مؤاخذه قرار ميگرفتم كه كمتر عبادت كن. كم قرآن بخوان، كه بالاخره ديوانهميشوي. اگر چه عبادتم هيچ مزاحمتي براي اهل خانه نداشت اما مادرم از عصبانيت قرآن يا مفاتيحم را از بغلم پرتميكرد. اين رفتار در من ايجاد ترس كرد بطوري كه در تاريكي شب ميترسيدم نماز شب بخوانم.
كم كم اين سؤالها برايم پيش آمد كه خدا كيست؟ چرا ما را خلق كرده است؟ و ... گاهي در نماز اين شك برايم ايجادميشود كه آيا من با كسي حرف ميزنم؟ و از هر كسي سؤالاتم را ميپرسيدم جواب قانع كنندهاي نمييافتم. با توسلزياد اين توهمات را به كمك خداوند از خود دور كردم. ولي حالا ميخواهم اين راه را با تمام خلوص، با آگاهي كاملطي كنم تا به معشوق خود برسم. گاهي در تنهايي شعرهاي عاشقانه مينويسم و ساعتها گريه ميكنم. ولي عاشقينادان هستم.
لطفاً مرا راهنمايي كنيد تا اگر يك روز از عمرم باقي است در آن روز عاشقانه خدا را صدا زده و او را عبادت كنم و به سركوي او پرواز درآيم.
جواب:

خواهر عزيز، هر انساني در مراحل ابتدايي زندگي خود، خدا را فقط با فطرت پاك خويش مييابد، و به اومحبت ميورزد. اما در مرحلهاي ديگر، يعني دوره جواني، كه زمان تغيير و تحولات روحي است و روحيه پرسشگريدر انسان رشد ميكند؛ باورهاي او دچار تزلزل و ترديد ميشود، كه وجود اين شك و ترديدها ميتواند زمينه تعاليانسان را فراهم كند. بنابراين، جاي نگراني نيست. بلكه با پيگيري سؤالات و يافتن پاسخ مناسب، بايد شك و ترديد رابه يقين تبديل نمود. بطور كلي، اين كه آيا خدا هست؟ و چرا اين جهان خلق شده؟ و انسان در اين جهان چه جايگاهيدارد؟ و چرا آمده؟ و به كجا ميرود؟ سؤالات اصلي هر انسان است كه بايد به پاسخ آنها برسد، و در صورتي كه بهپاسخ صحيح آنها دست يابد؛ زندگي سالم و سعادتمندانهاي را ميتواند براي خود بسازد و با عمل به تكاليف، بهسعادت اخروي برسد.
اين سؤال كه آيا خدايي هست، اول چيزي است كه بايد جوابش را بيابيد، تا هم جلوي شك شما گرفته شود و هم بنياناعتقاديتان از ترديد نجات يابد، كه يافتن پاسخ اين سؤال با مراجعه به وجدان و فطرت سالم براي هر فرد، آساناست. تمام محيط اطراف ما از عالم گياهان و حيوانات، گردش شبانهروز و اين نظام عظيم و دقيق خلقت، به ما نداميدهد كه همه اينها نه تصادفي است و نه بدون مدير و مدبِّر. مثلاً يك انساني كه اكنون در مراحل كمال رشد است، ازابتدا فقط تك سلولي بوده كه رشد نموده و مرحله به مرحله از نطفه به مراحل نهايي تكامل جنيني رسيده و در زمانمعيني با پاگذاشتن به دنيايي بزرگتر مرحله ديگري از زندگي طبيعي را شروع مينمايد. آيا هيچ عقل سالمي ميپذيردتبديل هر مرحله به مرحله كاملتر بدون وجود يك برنامه حساب شده كه آن هم كار يك موجود عاقل، با تدبير و دانايحكيم است، صورت گيرد؟ پس معلوم ميشود كه قرار گرفتن هر چيز در جاي خود، طبق حساب دقيق بوده وجابجايي هيچ يك خود به خود ممكن نيست و طراح و ناظم آن، موجود حسابگري است كه يقيناً خود داراي علم وتوانايي بينهايت است، و او همان خداي آفريننده جهان است كه همه چيز از اوست. اوست كه نعمتهاي فراوان دراختيار مخلوقاتش گذاشته است و در ميان همه مخلوقات، انسان را برتري بخشيده و امكانات فراوان در اختيار او نهادهاست، از جمله اين امكانات: استعداد فكر و درك، قدرت انتخاب همراه با هدايت او از طريق عقل و وحي ميباشد.استفاده صحيح از اين امكانات و نعمتهاي بيشمار ديگري كه در جهان طبيعت وجود دارد، انسان را در پيمودن راهترقي و كسب كمالات و سير به سوي تنها معبود هستي، كمك ميكند. انساني كه ميخواهد به درجات بالاي تعاليبرسد، وظيفه دارد، در هر چه كه اطرافش ميگذرد؛ مطالعه و تدبير كند. درك اين مطلب مهم است كه زندگي در ايندنيا، همراه با سختيها و ابتلاء به مشكلات مختلف است، و وجود مشكلات و ناهمواريها خود كمك بزرگي درسازندگي و رشد انسان به شمار ميآيند. حتي انسانهاي بزرگي مانند انبياء گرفتار مصائب بيشمار بودهاند و همه آنها رالطف و رحمت خداوند ميدانسته و هرگز صبر و شكيبايي را از دست نميدادند، و همواره حمد خداوند را به جاميآوردند. ما نيز در پيمودن مسير زندگي بايد آن شخصيتهاي كامل را الگوي عملي خود قرار دهيم.
دوست عزيز، خوب است اوقات فراغت خود را با استفاده از برنامههاي راديو معارف و مطالعه كتب مفيد ديني،تربيتي و اخلاقي از جمله كتابهاي شهيد مطهري و جهاد با نفس از آيتالله مظاهري پر كنيد. همچنين به برنامه عباديخود بخصوص نماز توجه بيشتري داشته باشيد.