بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:استمناء
موضوع فرعي:حكم استمناء سهوي در ماه مبارك رمضان
سؤال:اگر كسي مرتكب عمل قبيح استمنا در ماه مبارك رمضان به صورت سهوي شده حكمش چه ميباشد؟

(مقلد آيت الله فاضل لنكراني)


جواب:

اگر شخص روزه دار استمنا كند، يعني با خود كاري كند كه مني از بيرون آيد، روزهاش باطل ميشود. اگر بي اختيار از او مني بيرون آيد، روزهاش باطل نيست، ولي اگر كاري كند كه بي اختيار مني از او بيرون آيد، روزهاش باطل است.(1)

اگر شخص به قصد بيرون آمدن مني كاري بكند، در صورتي كه مني از او بيرون نيايد، روزهاش باطل نميشود. اما اگر روزه دار بدون قصد بيرون آمدن مني كاري بكند كه از او مني خارج شود، در صورتي كه عادت داشته با اين گونه كارها مني از او بيرون ميآمده، روزهاش باطل است. اگر عادت نداشته كه با اين كارها از او مني خارج شود و اتفاقاً خارج شده، باز روزهاش باطل است مگر اين كه اطمينان داشته باشد با آن كار مني از او خارج نميشود كه در اين صورت روزهاش صحيح است.(2)

پينوشتها:

1 - توضيحالمسائل آيت الله فاضل لنكراني، ص 326، مسئله 1659.

2 - همان، ص 327، مسئله 1664.