بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   ين جانب نظامي هستم كه در ماه مبارك رمضان حسب دستور مافوق خود از شهر شاهرود به شهر سمنان سفر مي كنم ، ضمن اينكه دائم السفر نمي باشم آيا روزه ام باطل است ياخير؟ لطفاً جواب رابا ذكر علت عنايت فرماييد.