بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:3

رديف عنوان سؤال
  1   چرا در كتاب مفاتيح الجنان در اعمال مشتركه ماه مبارك رمضان هست: هر كس دعاي اللهم ادخل علي اهل القبور السرور را بعد از هر نماز بخواند، خداوند همه گناهان او را تا روز قيامت ميآمرزد؟ آيا حقّ الناس و تمامي گناهان بخشيده ميشود؟

 
  2   حكم مسواك زدن در ماه مبارك رمضان چيست ؟

 
  3   مفهوم لغوي و علت نامگذاري ماه مبارك رمضان چيست؟