بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:3

رديف عنوان سؤال
  1   چرا دختران در سن كم كه توانايي ندارند روزه بر آنان واجب مي شود؟  
  2   دليل شكسته نماز و قضاي روزه مسافر چيست؟  
  3   چرا قضاي نمازهاي ايام حيض واجب نيست ولي قضاي روزه اين ايام واجب است؟