بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   نماز و روزه قضاي خواهر فوت شده بر عهده چه كسي است ؟