بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   حكم نماز و روزه شخصي كه دو وطن دارد در وطن اولش چيست؟