بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   در سفري كه بدون اذن پدر انجام مي گيرد آيا علاوه بر تمام بودن نماز روزه هم تمام است؟