بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   حكم روزه اي كه به علت جهالت ترك شده است چيست ؟