بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   2-نمازوروزه اي كه برفرزند بزرگتر واجب است آيا مي شود مقداري پول دراين راه هزينه شود يابايد نماز وروزه كامل گرفته شود ؟