بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   كسي كه نمي داند چه مقدار روزه بدهكار است چه تكليفي دارد؟