بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا اجير مي تواند روزه هاي قضاي ميت را كه بر عهده اش است را با فاصله بگيرد؟