بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:3

رديف عنوان سؤال
  1   دانشجو هستم و هر دو هفته يكبار به مسافرت ميروم حكم نماز و روزهامچيست  
  2   هفتهاي يكبار براي كار اداري به مسافت 50 كيلومتري مسافرت ميكنمنماز و روزهام چه حكمي دارد  
  3   حكم نماز و روزه درمحل سكونت مادر و خانواده همسر و شهر محل سكونت خودمچيست