بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:3

رديف عنوان سؤال
  1   لطفاً درمورد حكم نماز وروزه دانشجوياني كه شهرستاني مي باشند ودرحال حاضر محل تحصيلشان دانشگاه مشهد مي باشد توضيح كامل عنايت فرماييد .  
  2   1-فاصله محل زندگي و بيرجند « 6 فرسخ» است و هر هفته 2 بار و گاهي كمتر و بعضي مواقع بيشتر رفت و آمد دارم حكم نماز و روزه من در بيرجند چگونه است ؟ حكم نماز در محل كار كه فاصله بيشتر از حد ترخص است چه حكمي دارد؟  
  3   1- مسافري كه در ده الي يازده روز يك بار به مسافرت براي شغل خود انجام دهد وماندن در محل مسافرت كمتر از ده روز باشد ،تكليف نماز وروزه او چيست ؟