بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   در دانشگاه درس ميخوانم و گاهي به شهر خود بر ميگردم نماز و روزهام چهحكمي دارد