بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   بعد از چهارسال متوجه شدهام كه غسلهايم را اشتباه انجام دادهام نماز وروزهام چه حكمي دارد