بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   به جهت بيماري بيشتر مواقع بدنم نجس بوده و روزه نيز گرفتهام حكم نمازو روزهام چيست