بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   كسي كه از چند سال قبل روزه قضا دارد در ماه رمضان سال جديد چه وظيفهايدارد و مقدار كفاره هر روز چه م