بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   فاصله بين محل سكونت و محل تحصيل من 50 كيلومتر است حكم نماز و روزهامچيست