بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   حكم نماز و روزه كساني كه از اموال غصب شده دوران ستم شاهي استفادهميكردند چيست نظر آيت الله بهجت