بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   وظيفه كسي كه مدتي نماز نخوانده و روزه نگرفته چيست