بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا روزه و تلاوت قرآن كسي كه نماز نميخواند مورد قبول حق تعالي است