بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   2- مبلغ كفاره نز ديكي كردن در ايام عادت زن در روزهاي آخر چقدر است ؟