بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   حكم نماز و روزه كسي كه وطن دوم اختيار كرده است در وطن اول چگونه استحكم همسر و فرزندان آن چيست ؟