بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   حكم نماز و روزه كسي كه در سفر مربوط به شغلش ميباشد چيستنظر آيت الله خامنهاي