بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   نماز و روزه كسي كه به نيت شكار سفر ميكند چگونه است نظر امام خميني