بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   شرايط نماز وروزه مسافر چيست  
  2   نماز و روزه كسي كه بدون اطلاع خانواده به مسافرت مي رود چگونه است