بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگر انسان نذر كند روزهاي معيني را روزه بگيرد ولي با مانع مواجه شدوظيفهاش چيست نظر آيت الله بهجت