بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   2-اگر بطور نامنظم مأ مو ريتهاي براي كارمند پيش بيايد كه بايد به شهر ديگري برود كه در 45 كيلومتري محل كار انسان و85 كيلومتري محل سكونت است برود تكليف نماز و روزه اودر شهر مقصد مأ موريت چيست؟
3- اگر بعد از اتمام مأموريت براي صله رحم شب رادرآن شهربماندتكليف نمازوروزه اش چه مي شود؟
 
  2   در روستايي زمين كشاورزي داريم و گاهي به آنجا مي رويم، ولي سكونت دايمي ما در شهر است. حكم نماز و روزه ما هنگام رفتن به روستا چيست؟