بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا روزه مستحبي مي توند جاي روزه قضا را بگيرد