بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   زني كه داراي عادت مشخص شش روزه است چنانچه روز هشتم لكه ببيندروزهاش چه حكمي دارد