بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   نماز و روزه دانشجو در محل تحصيل چه حكمي دارد آيت الله خامنه اي