بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:3

رديف عنوان سؤال
  1   حكم نماز و روزه دانشجو در محل تحصيل چگونه است نظر آيت الله مكارم وآيت الله زنجاني  
  2   نماز و روزه دانشجويان و معلماني در غير وطن هستند چگونه است  
  3   نماز و روزه دانشجو در محل تحصيل چه حكمي دارد