بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   روزه زني كه در ماه رمضان حيض مي شود چه حكمي دارد  
  2   زني كه در وسط روز در ماه رمضان از حيض پاك مي شود روزه ان روز او چهحكمي دارد