[ 1] [ 2] [ 3] [ 4]
بازگشت به فهرست قبلي
تعداد كل:181

رديف عنوان سؤال
  1   1ـ اگر كسي نداند كه با انجام عمل گناهي غسل جنابت بر او واجب مي شود و سالها بدون غسل نماز بخواند و روزه بگيرد حالا كه متوجه شده است آيا بايد نماز ها و روزه هاي خود را در طول اين سال ها قضا نمايد و چگونه قضا نمايد؟  
  2   در صورتي كه شخصي در ماه مبارك رمضان قبل از اذان صبح محتلم شود و غسل نكند تا اذان شود و سپس غسل كند در صورت جهل به اينكه بايد قبل ار اذان غسل مينمود حكمش را لطفاً بيان نمائيد . ضمناً مقلد آ يت الله خامنه اي مي باشم .  
  3   اگر كسي فقط باخوردن قرصهاي مخصوص هورموني عادت ماهيانه مي شودلذا اگر درمريضي كم يازيادشود،روزها متفاوت است وهيچ حساب وكتابي نداردمعلوم نيست هفتمي است يادهمي ويابعدازسه روز يادوروز پاك مي شودباز لكه مي بيند، يعني بعضي اوقات بخاطر عوض كردن قرصهاوياعوامل ديگرپريودي واضح ندارد، وظيفه اش چيست حيض است يااستحاضه؟  
  4   1ـ در ماه مبارك رمضان بر بنده غسل جنابت واجب شده بود ولي از روي عمد غسل نكردم ولي روزه دار بودم آيا اين روزه درست است يا نه اگر جواب منفي است تكليف من چيست؟  
  5   باتوجه به شغلي كه دارم هفته اي حداقل يكبار از حد ترخص خارج مي شوم وبراساس فتواي آيت الله گلپايگاني نماز و روزه ام را در مأموريت اين چنين كامل مي خوانم وحتي در مأموريت به مشهد لطفاً حكم آنرا بيان كنيد؟  
  6   1ـ اگر شخصي بعد از نماز صبح جنب شود البته در ماه مبارك رمضان آيا روزه اش باطل مي شود يا خير لطفا حول اين مسئله توضيح دهيد؟  
  7   2-در خانه ما سختگيري براي نماز و روزه نمي كردند من خيلي نماز و روزه قضا شده دارم و بعضي وقت ها روزه هايم را بدون دليل مي خوردم . حالا نمي دانم چقدر نماز و روزه قضا شده دارم , چكار كنم ؟  
  8   اگر شخصي در مقداري از سال نماز و روزه را بجا آورد، آيا آن مقدار، مورد قبول واقع مي شود يا نه؟
 
  9   حكم كسي كه نماز و روزه ي خود را ترك كرده، چيست؟
 
  10   آيا روزهاي اوّل و دوم ازدواج، نماز ساقط است؟  
  11   كسي از اول تكليف نماز و روزه بجا نياورده چه حكمي دارد؟
 
  12   حكم نماز و روزه راننده چيست؟
 
  13   حكم نماز و روزه دانش آموزان در محل تحصيل چيست  
  14   نماز و روزه دانش آموزان در غير وطن خود چگونه است؟ آيت الله فاضل - آيت الله زنجاني  
  15   نماز و روزه پدر در صورتي كه پسر بزرگ فوت كند يا غافل نباشد بر عهده كيست ؟  
  16   فردي كه در اثر بيماري نمي تواند روزه هاي قضايش را بگيرد وظيفه اش چيست  
  17   سه روزاول ماه را روزه گرفتم دربين روزناراحتي معده پيدا كردم لذابه تشخيص خودچند روز،روزه نگرفتم وبعدازمدتي دوباره گرفتم آياروزه برمن واجب است ؟  
  18   نماز و روزه در حال استحاضه چه حكمي دارد؟  
  19   چنانچه پسر ارشد توان جسمي و مالي براي قضاي نماز و روزه پدر را كه بر اثر نافرماني ترك كرده است را ندا  
  20   چنانچه پسر بزرگ به هر دليلي نتوانست نماز و روزه قضاي پدر را ادا كند آيا بر دختر بزرگ انجام آن اعمال  
  21   آيا قضاي روزه هايي كه فرد در طول چندين سال بيماريش نگرفته لازم است به جا آورده شود؟  
  22   نماز و روزه در محل تحصيل چه حكمي دارد ؟ مراجع تقليد  
  23   اگر كسي نداند كه چه قدر نماز و روزه قضا دارد وظيفه اش چيست؟  
  24   اگر انسان روزه دار از محل كار به سفر برود روزه اش چگونه است؟  
  25   ملاعبه با همسر در حال روزه چه حكمي دارد؟  
  26   اگر در حال روزه خلط دهان را فرو دهيم حكمش چيست  
  27   آيا جويدن آدامس كه شيريني آن از بين رفته است در حال روزه جايزه است؟  
  28   آيا مقلدين آيت الله فاضل مي توانند در مسائل نماز و روزه مسافر از مرجع دگيري تقليد نمايند؟  
  29   فردي كه تا دو سال بعد از رسيدن به تكليف از مسائل غسل جنابت آگاه نبوده است نماز و روزه هاي او چه حكمي دارد  
  30   نماز و روزهايي كه در حال جنابت خوانده ايم چه حكمي دارد  
  31   نماز و روزه دبيران كه براي تدريس مسافرت مي كنند چه حكمي دارد  
  32   آيا با داشتن روزه نذري واجب مي توان روزه مستحبي گرفت  
  33   نماز و روزه پدر و مادر و فرزند در وطن اصلي كه محل سكونت آنها نيست چه حكمي دارد  
  34   افطار روزه مستبحي به دعوت برادر مومن چه حكمي دارد  
  35   گرفتن روزه مستحبي در سفر چه حكمي دارد؟  
  36   كسي كه روزه قضا گرفته است اگر از روي فراموشي چيزي بخورد روزه اش چه حكمي دارد  
  37   اگر بعد از غسل متوجه شويم كه در حين غسل مانعي در بدنداشته ايم مثل لاك ناخن در اين صورت حكم نماز و روزه چيست  
  38   اگر در ماه رمضان وقت براي غسل حيض نباشد آيا مي توان قبل از اذان صبح تيمم بدل از غسل كرد  
  39   زني كه در حال روزه عادت ماهيانه مي شود روزه اش چه حكمي دارد  
  40   چنانچه تعداد نماز و روزه هاي قضاي پدر معلوم نباشد وظيفه پسر بزرگتر چيست  
  41   حكم نماز و روزه دانشجوياني را كه فاصله وطن آنها تا محل تحصيل بيش از 4فرسخ شرعي است و تقريبا همه روزه از وطن به محل تحصيل مي روند و برمي گردند و حداقل براي يك ترم چنين برنامه اي دارند در محل تحصيل و بين راه بيان فرماييد.  
  42   حكم نماز و روزه دانشجوياني را كه فاصله وطن آنها تا محل تحصيل بيش از 4فرسخ شرعي است و 3روز در هفته، به محل تحصيل مي روند و در همان روز برمي گردند و حداقل براي يك ترم چنين برنامه اي دارند، در محل تحصيل و بين راه بيان فرماييد.  
  43   حكم نماز و روزه دانشجوياني را كه فاصله وطن آنها تا محل تحصيل بيش از 4فرسخ شرعي است و فقط 1روز در هفته به محل تحصيل مي روند و برمي گردند و حداقل براي يك ترم چنين برنامه اي دارند در محل تحصيل و بين راه بيان فرماييد.  
  44   حكم نماز و روزه دانشجوياني را كه فاصله وطن آنها تا محل تحصيل بيش از 4فرسخ شرعي است و هر 2هفته يكبار، يا بيش از ده روز يكبار به محل درس مي روند و برمي گردند و حداقل براي يك ترم چنين برنامه اي دارند، در محل تحصيل و بين راه بيان فرماييد.  
  45   حكم نماز و روزه دانشجوياني را كه فاصله وطن آنها تا محل تحصيل بيش از 4فرسخ شرعي است و 2روز در هفته را در محل تحصيل مي مانند و سپس به وطن مراجعت مي كنند و حداقل براي يك ترم چنين برنامه اي دارند، در محل تحصيل و بين راه بيان فرماييد.  
  46   حكم نماز و روزه دانشجوياني را كه فاصله وطن آنها تا محل تحصيل بيش از 4فرسخ شرعي است و شنبه به محل تحصيل مي روند و چهارشنبه ياپنج شنبه به وطن مراجعت مي كنند و حداقل براي يك ترم چنين برنامه اي دارند، در محل تحصيل و بين راه بيان فرماييد.  
  47   حكم نماز و روزه دانشجوياني را كه فاصله وطن آنها تا محل تحصيل بيش از 4فرسخ شرعي و خوابگاه آنان درداخل شهر بافاصله 10 كيلومتري يا بيش تر و دانشجو دو روز در هفته را در محل تحصيل و خوابگاه است و حداقل براي يك ترم چنين برنامه اي دارد، در محل تحصيل، خوابگاه و بين راه بيان فرماييد.  
  48   حكم نماز و روزه دانشجوياني را كه فاصله وطن آنها تا محل تحصيل بيش از 4فرسخ شرعي و خوابگاه آنان درداخل شهر با فاصله 10 كيلومتري يا بيش تر و دانشجو شنبه تا چهارشنبه را در محل تحصيل و خوابگاه است و حداقل براي يك ترم چنين برنامه اي دارد، در محل تحصيل، خوابگاه و بين راه بيان فرماييد.  
  49   حكم نماز و روزه دانشجوياني را كه فاصله وطن آنها تا محل تحصيل بيش از 4فرسخ شرعي و خوابگاه آنان درخارج شهر با فاصله كمتر از 5/22 كيلومتر و دانشجو دو روز در هفته را در محل تحصيل و خوابگاه است و حداقل براي يك ترم چنين برنامه اي دارد، در محل تحصيل، خوابگاه و بين راه بيان فرماييد.  
  50   حكم نماز و روزه دانشجوياني را كه فاصله وطن آنها تا محل تحصيل بيش از 4فرسخ شرعي و خوابگاه آنان درخارج شهر با فاصله كمتر از 5/22 كيلومتر و دانشجو شنبه تا چهارشنبه را در محل تحصيل و خوابگاه است و حداقل براي يك ترم چنين برنامه اي دارد، در محل تحصيل، خوابگاه و بين راه بيان فرماييد.