بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   مسافري كه قصد اقامت ده روز نموده اگر قبل از تمام شدن ده از قصد خودبرگشت نماز و روزهاش چه حكمي دارد