بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگر كسي در ماه رمضان شك كند به تكليف نرسيده و بعد معلوم شود كه بهتكليف رسيده حكم روزههايي كه نگرفت