بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگر در ماه رمضان بعد از غسل مانعي روي ناخن ديده شود غسل و روزه آن روزچه حكمي دارد