بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چرا با اين كه نماز از بالاترين اعمال است قضاي نماز ايام حيض خواستهنشده ولي قضاي روزه اين ايام خواست