بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   در چه صورتيقضاينماز و روزه پدر بر پسر بزرگتر واجب است و ايا مي تواندر زمان حيات پدر انها را به جا