بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   روزه كسي كه دمحلي قصد ده روز كرده و قبل از اتمام ده روز به خاطر امرضروري از انجا خارج شود چه حكمي دا