بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:7

رديف عنوان سؤال
  1   اگرروزه داري درماه مبارك رمضان ،يكي از مبطلات روزه راانجام دهد(مشخصاً جماع باهمسر ازعقب) ونسبت به آن غفلت داشته باشد(يعني حكمي راقبلاً مي دانسته،شنيده وخوانده اماهنگام فعل آن گويي اصلآ نمي دانسته وغفلت داشته وفعل راانجام داده ، بگونه اي كه نمي دانسته همين فعل ، مصداق مبطل است) حكمش رابيان فرمائيد.  
  2   من درطول چند سال بعلت مشكل زنانگي وبيماري گوارشي ، درماه مبارك رمضان چندروزياچندهفته نتوانستم روزه بگيرم وتاماه مبارك سال آيده هم نتوانستم قضاي آنرابجاي آورم حكم روزة من وكفارة آن چه مي شود؟  
  3   1- اگر كسي بخواهد درجاهي، 2 ماه بماند بايد چه روزه اي بگيرد ؟  
  4   1 - در حال روزه، اگر اخلاط بيني و سينه را وارد بدن ومعده كنيم حكم آن چيست؟ ،ومرحوم امام احتياط واجب داده اند، آيا يكي از آيات عظام حكم قطعي داده اند ؟  
  5   1 - آيا روزه كسي كه، از سالهاي قبل مانده كفاره دارد ؟  
  6   آيا روزه هاي قضا بايد پشت سر هم باشد؟
 
  7   مبطلات روزه چيست؟