بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   نماز و روزه طلابي كه بيش از پانزده سال در قم سكونت دارند و قصد وطن همنكرده اند چگونه است آيت الله ت