بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   ايا نيت در روزه گرفتن بايد حتما به زبان جاري شود يا نه  
  2   اگر كسي براي روزه ماه رمضان نيت نكرده باشد روزهاش چه حكمي دارد