بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   كسي كه اداي روزه نذرش اي ناتوان است وظيفهاش چيست