بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   حكم نماز و روزه در محل تدريس كه از وطن اصليام 80 كيلومتر فاصله داردچيست